Navigace

Obsah

Provoz mateřské školy

Otevření Mateřské školy v Držkové

Provoz MŠ Držková bude zahájen od 25.5.2020. První týden bude však pouze v režimu dopoledního provozu do 12:00 hod. Od pondělí 1.6. 2020 již bude běžný provoz do 15:30 hod.

Dokument o provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 zde ke stažení.

Aktuální provoz MŠ od 25.5.2020

 

V SOUVISLOSTI S NEBEZPEČÍM VZNIKU A ROZŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 ZPŮSOBENÉ NOVÝM KORONAVIREM SARS-COV-2

a na základě dokumentu MŠMT ze dne 30. 4. 2020 PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 vydává škola tato opatření:

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními:

A. Rodiče (zákonní zástupci):

1) Rodiče před zahájením účasti dítěte ve škole doloží ,,Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění“ a ,,Čestné prohlášení o změně zdravotního stavu a dezinfekčnosti“ -pokud nemáte možnost tisku, potvrzení můžete podepsat při příchodu do mateřské školy.

2) Bez podepsaných čestných prohlášení nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

3) Před školou dodržují rodiče stanovené rozestupy a používají ochranné prostředky dýchacích cest (dále jen ,,rouška“).

4) Po vstupu do budovy použijí rodiče i děti dezinfekční prostředek umístěný při vstupu do budovy.

5) Rodiče doprovázející děti musí v prostorách mateřské školy vždy používat roušku.

6) Po příchodu do MŠ rodiče dítěti roušku sejmou a neukládají ji v prostorách MŠ, použitou roušku odnesou s sebou.

7) Rodiče musí v prostorách školy mezi sebou dodržovat stanovený odstup.

8) Doba, kdy se rodiče zdržují v prostorách školy musí být minimalizována, rodiče nevstupují do tříd.

9) V případě, že rodiči bude školou sdělena informace o příznaku onemocnění dítěte, musí jej rodič bezodkladně vyzvednout ve škole.

10) Rodiče zajistí pro dítě 2 čisté sterilní roušky, které budou jednotlivě uzavřeny v neprodyšném obalu a označeny jménem a příjmením dítěte. Tyto roušky bude mít dítě uloženy po celou dobu pobytu ve své skříňce.

B. Děti:

1) Po příchodu do třídy si děti musí umýt ruce teplou vodou a mýdlem nejméně 20-30 sekund popř. použít dezinfekční prostředek.

2) Dítěti může být při příchodu nebo kdykoliv během dne provedeno preventivní měření teploty bezkontaktním teploměrem.

3) V prostorách školy nemusí děti používat ochranné prostředky dýchacích cest.

4) Děti si myjí ruce před jídlem, po jídle, po použití WC, po pobytu venku a po každé činnosti.

5) V případě, že dítě projevuje některý z možných příznaků onemocnění, musí být okamžitě odděleno od ostatních a informováni zákonní zástupci dítěte.

6) V případě, že některé z dětí ze skupiny má příznaky onemocnění, musí ostatní děti ze skupiny a zaměstnanci používat roušky dokud není znám zdravotní stav indisponovaného dítěte.

7) Je zakázáno, aby si děti do MŠ nosily vlastní hračky, popř. jiné předměty.

Tyto pokyny jsou závazné a platí na aktuální stav, po změně nařízení se můžou pozměnit (budou aktualizovány).

 

Povinnost rodičů k otevření MŠ Držková od 25.5.2020

Rodič nebo jiný zákonný zástupce je povinen informovat učitelky MŠ o změně zdravotního stavu svého dítěte tj. např. zvýšená teplota, kašel, rýma, malátnost a jiná zdravotní omezení, která nejsou v souladu s nařízením Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. V tomto případě je povinnost přerušit školní docházku.

Tiskopis ke stažení zde.

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti. 

Uzavření MŠ od 16.3.2020 do odvolání

V souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu COVID-19, s usnesením vlády o vyhlášení nouzového stavu z 12.3.2020 a z organizačních důvodů rozhodla ředitelka školy v součinnosti se zřizovatelem školy o přerušení provozu Mateřské školy Držková, okres Zlín od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

O znovuotevření školy budou rodiče informováni prostřednictvím sms zprávy a na webových stránkách mateřské školy a obce. Zde sledujte prosím informace.

Rodičům dětí do věku 10 let, jejichž děti nemohou být v péči mateřské školy, náleží při péči o dítě ošetřovné. Dle výkladu MPSV ze dne 11.3.2020 je počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření doby individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

Na žádost rodičů vydá mateřská škola potvrzený tiskopis. Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení. Rodiče mohou požádat a domluvit se na předání dokumentu kdykoliv v průběhu uzavření na tel. +420 577 467 528  nebo na čísle ředitelky MŠ Držková.  

  

PODĚKOVÁNÍ

Naše Mateřská škola Držková děkuje v letošním roce 2018 těmto firmám a společnostem za sponzorský dar:

PODHORAN LUKOV, a.s.            10 000,- Kč

Tiskárna ZEROZ, spol. s.r.o.       20 000,- Kč