Obec Držková
Obec Držková

Sbírka na zvon

Vážení občané, rodáci, přátelé, v roce 2017 obec Držková vypsala veřejnou sbírku na pořízení (odlití) nového zvonu pro dřevěnou zvonici v Držkové včetně veškerého upevnění a osazení zvonu, pořízení elektrického pohonu zvonění a další údržbové práce na stavbě. Osvědčení o konání veřejné sbírky vydal Krajský úřad Zlínského kraje pod číslem jednacím KUZL 29187/2017. Sbírka se konala v rozmezí let 2017-2018.

Finanční prostředky bylo možné posílat na zvláštní bankovní účet nebo hotovostně zaplatit na Obecním úřadě v Držkové. Dále byla při různých tradičních a kulturních akcí použita zapečetěná pokladnička, se kterou měli  právo chodit jen schválení pořadatelé sbírky. Sbírku šlo také podpořit do zapečetěných pokladniček umístěných v obchodě Zdeňky Köglerové v Držkové a v květinářství Jitky Řezníčkové v Kašavě.

Dárci, kteří prostřednictvím bankovního účtu (uvádějící při platbě prosím jméno a obec/město) nebo hotovostně na OÚ v Držkové přispěli částku 500 Kč a vyšší, budou v případě zájmu a jejich souhlasu uvedeni na pamětní desce přímo na zvonici.

Sbírka byla zahájena 1. 5. 2017  a trvala do 30. 6. 2018.

Předpokládané celkové náklady na zvon, upevnění a el. zvonění činily asi 130 tis. Kč.

Hrubý výtěžek sbírky celkem:  133.069,55 Kč

Čistý výtěžek sbírky celkem: 132.895,55 Kč

(náklady na konání sbírky - poplatky 174,- Kč za vklad hotovostí)

 

Historie zvonice v Držkové

Až do roku 1970 se Držková mohla chlubit svou prastarou dřevěnou zvonicí umístěnou uprostřed vesnice. Byla postavena zřejmě v polovině 18. století na popud nového císařského nařízení. Takzvaný Ohňový patent, který vydala v roce 1751 Marie Terezie, stanovoval základní protipožární zásady při stavbě obydlí, při hašení požárů, nařizoval stavbu zvonic a studní nebo zaváděl službu nočních "vartýřů". Původní zvonice v Držkové v zimě 1926/27Ke stejnému protipožárnímu účelu byla postavena i dřevěná zvonice v Držkové. Nikoliv však malá roubená s dřevěnou samorostovou rozsochou, jaká stávala ve Vlčkové nebo jinde, ale relativně prostorná vysoká stavba tvořená dřevěnými trámy a deskovým opláštěním. Původní zvonice měla dvě šindelové střechy nad sebou, mezi kterými býval umístěný starý obecní zvon. Zvon vážil podle písemných pramenů 48 kg a podle lidové pověsti v něm bylo zalito i stříbro. Snad také proto míval tak krásný a jasný zvuk, který bylo slyšet po širém okolí, mnohdy prý až na Kotárech. Kromě poplachu při požáru se pravidelně ve zvonici zvonívalo ráno, v poledne a v podvečer (klekání), dále se zvonívalo při jiných živelných a také válečných pohromách a dokonce i za velkých bouřek. Lidé tehdy věřili, že zvuk zvonů zažene mraky a zastaví blesky. A tak doprovázel zvon ve zvonici Držkovjany po staletí jejich životy, dá se říci, že od kolébky až po hrob. Avšak i na tento malý zvon přišla v období první světové války rekvizice. Smutná zpráva se tehdy bleskurychle rozlétla obcí a občané se seběhli rozloučit se starým přítelem. Před sejmutím zvonu se vyzvánělo celou hodinu a pak byl zvon zrekvírován pro válečné potřeby. Odvezen byl spolu se zvony z kašavského kostela 11. prosince roku 1916. Zvon nebyl obci nikdy navrácen a do zvonice se nový zřejmě neumístil.V období první republiky začal význam zvonice postupně upadat, zvláště po roce 1930, kdy byla naproti zvonice postavena kaple s věží a nový zvon, ulitý v roce 1930 zvonařskou dílnou Manoušek v Brně, byl umístěný zde. Díky dochovaným listinám se dovídáme, že se v Držkové pravidelně zvonívalo ještě za druhé světové války a že za svou práci dostával zvoník služné 200 korun ročně z obecních prostředků. Přestože byla původní stavba držkovské zvonice i památkově chráněna, musela být pro svůj špatný technický stav a také z důvodu regulace potoka a úpravě silnice v roce 1970 stržena. Typická valašská stavba se však tak nesmazatelně vryla do paměti občanů, že se z jejich iniciativy v roce 1998 začala stavět zvonice nová, věrná kopie podle dochovaných snímků. Slavnostně bylo dřevěné stavbě požehnáno 11. července roku 1999 za velké účasti místních i přespolních. Budova prošla opravami (především šindelové střechy) v letních měsících roku 2016.

Obnovení zvonění

Po znovuvybudování dřevěné zvonice v r. 1998 byl do stavby nainstalován i zvon. Bohužel však nekvalitní, vyrobený buď přímo ze železa, nebo z nepatřičné slitiny, která zapříčinila jeho velmi špatný zvuk. Snad i proto se příležitostně zvonívá (umíráček, při hodové mši) pouze na zvon v kapli. Pravidelné ruční zvonění klekání v Držkové obnovil alespoň po dobu letních měsíců v roce 2014 L. Marušák ml. Znovuobnovená tradice se setkala s mimořádně kladným přijetím od místních občanů, kteří si na zvonění velmi rychle přivykli a sžili se s ním. Ke stavbě se často scházely také maminky s dětmi, které si zkoušely tahat za lano a zazvonit si. Setkávali se zde i starší lidé, kteří vzpomínali na zašlé časy. Zvonice se tak stala po letech zase místem setkávání a vzpomínání místních občanů. Ve zvonění se pokračovalo i v létě 2015 a 2016, kdy musel mladý zvoník den co den do zvonice docházet  přesně na šestou odpolední zazvonit.Obnovené zvonění v držkovské zvonici, 10.7.2014

Podoba nového zvonu

Nový zvon, který bude poháněn elektrickým pohonem a bude oznamovat poledne a klekání, by měl vycházet z tradic a historie obce Držkové. Bude zasvěcen sv. Marku a bude nést také jeho jméno. Patronem obce je sv. Václav, kterému je zasvěcena také místní kaple z roku 1930. Podle pověsti však před více jak 600 lety stával v Horní Držkové kostelík sv. Marka, jehož zvon budil Držkovjany ve všední den k práci a v neděli k motlitbě. Osada Horní Držková se podle pověsti i s kostelíkem před staletími propadla do země jako odplata zlého čerta, který prohrál boj o ruku krásné Mileny s jejím milým statečným Ondřejem. Nikdy více už posel z pekla nemůže uškodit Držkové, protože zvon z propadlé dědiny odhání všechny démony z tohoto krásného koutu Valašska. Slyšet jej lze vyzvánět prý dodnes vždy jednou do roka v pravé poledne ve svátek sv. Marka (25. dubna) v místech, kde Horní Držková stávala. A tak by měl i nově ulitý zvon ochránit Držkovou a její občany od všeho zlého. Svatý Marek, který bývá často zobrazován se lvem, psacím náčiním, knihou nebo svitkem, je kromě jiného patronem stavebních dělníků, zedníků, sklenářů, košíkářů, malířů na skle a písařů. Modlí se za dobré počasí a dobrou úrodu a chrání proti blesku a krupobití a také proti náhlé smrti.

Pořízení nového zvonu vyšším příspěvkem podpořili tito jednotlivci, rodiny, firmy a instituce:

Milada a Oldřich Hejdukovi, Lovosice

Mgr. Pavel Hejduk, Lovosice

Muzeum dřevěného porculánu, Držková

organizátoři držkovské Domácí zabijačky 2017 a 2018

Olga Šimková, Držková 129

Bednaříkovi, Držková 34

Köglerovi, Držková 43

Lukešovi, Držková 45

Mrázkovi, Držková 102

Vysloužilovi, Držková 5

Dagmar a Radka Julinovy, Březůvky

Tomečkovi, Držková 72

Farnost Kašava

Farnost Lukov

Minaříkovi, Držková 149

Zuzaníkovi, Držková 19

Chudárkovi, Držková 12

Vlasta Pavlíčková, Lukov

Vojtěch Šarman, Držková 8

Pavel Čihař, Držková č. ev. 66

Pavla Jungmannová

Kaňákovi, Držková 4

Marušákovi, Držková 161

David Flám, Držková 4

Růžena Křižková, Kašava

Zuzaníkovi, Držková 22

Zdenka Topičová, Kašava

Chudárkovi, Držková 180

Krčmovi, Fryšták

PhDr. Karel Pavlištík, CSc., Zlín

Krčmovi, Kašava 233

Sluštíkovi, Kašava 33

Minaříkovi, Držková 166

Marie Šarmanová, Držková 89

Horsákovi, Držková 89

Tomáš Navrátil, Držková 95

Marek Stöhr, Zlín

část výtěžku z hodové mše 2017

Sestry Juránkovy, Újezdec - Uherský Brod

Mojmír Vraj, Hošťálková

Hana Vycudilíková, Zlín

Gargulákovi, Fryšták

Vladimír Kovář, Plzeň

Jiří Knedla, Držková 38

rodina Nevolova, Holešov

rodina Hruškova, Držková 86

Jiřina Kubátová, Lukov

Sbor dobrovolných hasičů Držková

Procházkovi, Držková 169

Antonín Galatík

Jaromír Šarman, Držková 30

rodiny Mrázkova a Šarmanova, Držková

Marušákovi, Držková 131

Holíkovi, Velíková

Vlasta Juránková

Kovářovi, Držková 130

Rašnerovi, Zlín

Iveta Minaříková

Jiřina Waidlichová, Karviná

Bachánkovi, Zlín

Jiří Hovadík

Rodina Sanitrníkova, Držková 166

Svobodovi, Držková 179

Mgr. Petra Hamplová, Štípa

Martina Vyvlečková, Vlčková

Ing. Jaroslav Valeš, Kroměříž

Dlabačovi, Držková 167

Rodina Bačíkova, Držková 117

Tomáš a Eva Horsákovi, Držková

Dočkalovi, Držková 20

Flámovi, Držková 139

Marie Matějková, Liberec

Rodina Trochtova, Držková 76

Horáčkovi, Vsetín

Křižanovi, Držková 45

Minaříkovi, Držková 45

Ing. Marek Müller, J. Müllerová, Otrokovice

rodina Papírkova, Zlín

Miroslav Baleja

Otýlie Dočkalová, Lukov

Břetislav Jakuba

rodina Holá, Kašava

Jenovefa Vargová, Držková

Sbírka na zvon do dřevěné zvonice v Držkové

Aktuality

Držková - odkanalizování obce

EU

ZK

Více informací zde.

Povodňový plán

Povodňový plán

Více informací zde.

Mladí hasiči Držková

Více informací zde.

Počasí v Držkové

Aktuální teplota a vlhkost vzduchu z meoteostanice v Držkové zde.

Plakáty na akce

Nabídka vlajky

Na kole z Držkové do Držkova

Na kole z Držkové do Držkova

Více informací o akci zde.

Pohádky a pověsti z Držkové

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
1
7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sdružení obcí DKV

Dobrovolné sdružení obcí DKV

Horní Podřevnicko

Stále čerstvé pozvánky na akce v regionu Slušovicka a Vizovicka naleznete na:

Horní podřevnicko

Východní Morava

Východní Morava

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 4. 2024
déšť se sněhem 5 °C 0 °C
čtvrtek 25. 4. déšť se sněhem 2/0 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 9/0 °C
sobota 27. 4. slabý déšť 14/1 °C

Filmová obec

Obec Držková je zapojena do projektu filmové obce, více informací zde.

Dokument o obci

Dokument České televize "Pozoruhodná Držková"

Kliknutím spustíte přehrávání dokumentu o Držkoé

Vyprávění o obci

Kliknutím spustíte nahrávku pamětníků o Držkové

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

​​Počet obyvatel
354

​​Rozloha
2085 ha

​​Nadm. výška
378 m. n. m.

​​První písemná
zmínka 1391